HƯỚNG DẪN ĐẶT MUA

BƯỚC 1: TRANG SẢN PHẨM

Ở menu nhỏ ngay phía trên tên của sản phẩm, Quý khách có thể bấm vào từng nút để khám khá thêm danh mục sản phẩm liên quan.

Quý khách bấm chọn size cần đặt mua, nếu chưa rõ nên chọn size nào, Quý khách có thể bấm nút Xem hướng dẫn chọn size bên cạnh.

Sau đó, bấm vào nút Thêm Vào Giỏ Hàng màu đỏ.

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

BƯỚC 2: GIỎ HÀNG

Quý khách cần bấm chọn Đồng Ý với điều khoản mua hàng.

Cuối cùng, bấm vào nút Đặt Mua màu đỏ

Quý khách có thể cho nhiều sản phẩm vào giỏ hàng, và sau đó bấm chọn sản phẩm cần mua trước hoặc bỏ chọn sản phẩm để đặt hàng sau.

Gửi một số ghi chú cho chúng tôi để lưu ý về đơn hàng của Quý khách.

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

BƯỚC 3: TIẾN HÀNH ĐẶT MUA

Nếu Quý khách có mã ưu đãi, vui lòng nhập vào đây. Nếu không, hãy bỏ qua.

Quý khách nhập đầy đủ thông tin người nhận hàng tại đây.

Sau khi Quý khách đã nhập đầy đủ thông tin địa chỉ nhận hàng bên trên, thì hệ thống sẽ hiển thị phương thức vận chuyển phù hợp để Quý khách bấm chọn.

Quý khách chọn phương thức thanh toán phù hợp với nhu cầu của mình.

Bấm nút Hoàn Tất Đơn Hàng.

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG